SAKRAMENT BIERZMOWANIA

KKK: 1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się od 1 klasy gimnazjum i trwa minimum 3 lata.


Ma być to czas wzrostu świadomości chrześcijańskiej. Kandydat w ciągu tych trzech lat powinien aktywnie uczestniczyć w życiu liturgicznym parafii poprzez:

·       systematyczny udział w niedzielnej Mszy świętej;

·       systematyczne przystępowanie do Sakramentu Pokuty i Eucharystii;

·       udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych

·       udział w nabożeństwach z związanych z rokiem liturgicznym:

o   Roraty (Adwent)

o   Droga Krzyżowa  

o   Gorzkie Żale (W. Post)

o   nabożeństwa majowe

o   nabożeństwa czerwcowe

o   różaniec;

·       Uczęszczanie na spotkania formacyjno - liturgiczne w parafii zarówno ogólne dla wszystkich jak i w grupach patrz niżej);

·       Uczęszczanie i aktywny udział w katechizacji szkolnej;

·       Pogłębianie znajomości prawd wiary;

·       Postępowanie według zasad moralności chrześcijańskiej;

 

Kandydaci do sakramentu bierzmowania mają obowiązek złożenia deklaracji, w której wyrażają chęć podjęcia przygotowań do bierzmowania deklarując jednocześnie spełnienie wymaganych warunków.

 


Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.

Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem i bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Także rodzice mogą osobiście przedstawić swoje dzieci do bierzmowania.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

·       być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku;

·       być wierzącym i praktykującym katolikiem;

·       należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

·       nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

 

 

 

 

Kreator stron www - szybka strona internetowa